1. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 2020

Úvod Úvod Naše aktivity1. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 2020

 

Názov súťaže: 1. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe

 

Usporiadateľ: ŠK ORLÍK SLIAČ

 

Dátum konania: 06.06.2020, sobota


VÝSLEDKY

 

Prihlášky: do 02.06.2020 (štvrtok), e-mailom na orliksliac@gmail.com 

POZOR! Počet účastníkov (organizačný tím, súťažiaci lukostrelci, tréneri, sprievodné osoby) je na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zatiaľ obmedzené na 100 ľudí. Z toho dôvodu je nutné prihlásiť všetky osoby, ktoré sa plánujú zúčastniť. Prosím, pre prihlasovanie použite nasledovný vzor

Po uzatvorení prihlášok, bude zoznam účastníkov skompletizovaný a vyhodnotený. V prípade, že by sa prihlásilo väčšie množstvo ľudí, prednostné právo vstupu na podujatie majú súťažiaci lukostrelci. Zoznam účastníkov bude prihláseným klubom zaslaný elektronicky najneskôr 1 deň pred konaním podujatia. Obmedzený vstup na podujatie bude upravený v prípade, že by boli vydané nové opatrenia upravujúce maximálne počet účastníkov.

 

Miesto: Lunter Ranč, Kráľová 46, Zvolen - Kráľová ( www.lunterovranc.sk )

 

Funkcionári: 

Riaditeľ preteku - Matej Brašeň

Administrátor - Denisa Malá

Hlavný rozhodca - Ľubomír Styk

Asistenti rozhodcu - Róbert Bejtic, Marek Sádecký 

Technický delegát - Jana Buková

Zdravotný dozor - Jana Bejticová

 

Vylosovanie a tvorba skupín: Vylosovanie a tvorba skupín bude prebiehať za prítomnosti rozhodcu pred konaním súťaže. Skupiny mladých lukostrelcov (deti do 12 rokov) budú mať zabezpečený dozor zo strany organizátora (rodičia a sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať).

 

Štartovné:

Chlapci a dievčatá do 12 rokov = 8 EUR

Kadeti a kadetky = 12 EUR

Dospelí a veteráni = 16 EUR

Vstup na ranče pre sprievodné osoby (tréner, rodič/doprovod) = 3 EUR

 

Štartovné sa uhrádza len bezhotovostne na účet: IBAN SK51 8330 0000 0028 0084 3814 , do popisu je nutné uviesť  názov klubu, resp. meno. Pri platbe prosím uprednostnite platby za celý klub. Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 04.06.2020.

Pri neúčasti športovca organizátor vráti štartovné na účet klubu za nasledovných podmienok:

  • odhlásenie do 36h pre začiatkom prezentácie vo výške 100% štartovného

  • odhlásenie do 24h pre začiatkom prezentácie vo výške 50% štartovného

  • odhlásenie menej ako 24h pre začiatkom prezentácie - štartovné prepadá v prospech usporiadateľa

 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje

 

Stravovanie: zabezpečuje Lunterov ranč - guláš 4 EUR. Platba v hotovosti na mieste. Otvorený bude aj malý bufet. Prosím, aby ste pri prihlasovaní nahlásili dopredu obed pre zabezpečenie dostatočného množstva porcií.

 

Technické ustanovenia: podľa pravidiel World Archery 3D, Súťažného poriadku SLZ a jeho dodatku pre rok 2020

 

Oblečenie: v zmysle smernice SLZ, maskovacie oblečenie nie je povolené. Oblečenie a obuv je nutné prispôsobiť do terénu a aktuálnemu počasiu.

 

POZOR! Voľný pohyb psov v mieste konania súťaže je zakázaný! Pes musí byť uviazaný na vôdzke!

 

Kategórie:

Chlapci/Dievčatá do 12 rokov

Kadeti/Kadetky od 13 do 17 rokov

Muži/Ženy od 18 do 49 rokov

Veteráni/Veteránky od 50 rokov

 

Divízie:

Určujú sa podľa pravidiel World Archery, a to nasledovne: 

OL olympijský luk v zmysle definície „recurve bow“, 

KL kladkový luk v zmysle definície „compound bow“ 

HL holý luk v zmysle definície „barebow“ 

DL dlhý luk v zmysle definície „longbow“ 

IL inštinktívny luk v zmysle definície „instinctive bow“ 

HU kladkový luk Hunter 3D v zmysle definície HDH-IAA. Luk nesmie mať elektrické osvetlenie mieridiel alebo musí byť deaktivované. 

 

Účasť: účasť na súťaži majú lukostrelci s platnou licenciu SLZ pre rok 2020, ďalej viď časť “Prihlášky”

 

Časový rozpis:

7.40 - 9.30 registrácia, tréning

9.35 zahájenie súťaže

10.00 začiatok súťaže - rozchod na trať

10.30 - prvý výstrel

16.00 - vyhodnotenie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa priebehu súťaže.

 

Dôležité pokyny:

  1. Všetci účastníci (lukostrelci, tréneri, povolené sprievodné osoby) podujatia sú pri vstupe povinní sa zaregistrovať a vypísať/podpísať “Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre účasť na športovom podujatí”. Zdravotný dozor môže podľa potreby vykonať meranie teploty pri vstupe do areálu.

  2. Pri pohybovaní sa po areáli Lunterov ranč je povinné nosenie vhodnej ochrany dýchacích ciest (šatka, rúško, respirátor, a pod.) v prípade, že sa nachádza účastník bližšie k inej osobe menej ako 5 metrov. Práve z toho dôvodu prosíme súťažiacich, aby dodržiavali odstup od streleckého kolíka minimálne 5 metrov (označené “STOP”) a dopriali lukostrelcovi komfort pri strieľaní. Toto neplatí, pokiaľ sa v skupine nachádzajú len osoby zdieľajúce spoločnú domácnosť, títo účastníci sú ale povinní bezodkladne si rúško založiť, pokiaľ sa dostanú do blízkosti inej osoby.

 

Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá účasti na športovom podujatí zmeniť, či doplniť podľa potreby alebo aktuálnych zmien v zmysle odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo Slovenského lukostreleckého zväzu.

 

Ocenenia: ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórií. Medaile pre prvé tri miesta. Pohár pre víťazov, ktorí absolvovali aspoň 3 kolá SP v terénnej a 3D lukostreľbe. Vyhodnotenie bude prebiehať počas MSR v terénnej a 3D lukostreľbe 26.09.-27.09.2020